Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu pro-nehty.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí provozovatel internetového obchodu pro-nehty.cz, Jan Motl, IČO: 87056674, se sídlem Slatina nad Zdobnicí 294, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Zákazník“).
  2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.pro-nehty.cz (dále jen „e-shop“).
  3. VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli.
  4. Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.
  5. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění VOP je Prodávající oprávněn dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace Zákazníka provedené v e-shopu bude vytvořen uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), který může Zákazník využívat k objednávání zboží. V případě, že to e-shop umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace.
  2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Zákazník nesmí sdělovat třetím osobám.
  4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 po sobě jdoucích měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
  6. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provádění údržby a aktualizací e-shopu.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.
  2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, ceny zboží neobsahují DPH Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. V e-shopu jsou obsaženy dále též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
  4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   3. způsob dopravy zboží
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“)
  5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu stiskem tlačítka „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela. Následně pak Prodávající zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli.
  6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že Prodávající oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Kupní cena za zboží a podmínky platby
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uhradit Prodávajícímu některým z níže uvedených postupů:
   1. v hotovosti nebo bezhotovostně na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce;
   2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícímu č. 670100-2206916961/6210, vedený u mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 (dále jen „účet Prodávajícího“)
   3. bezhotovostně pomocí platební brány, jejímž poskytovatelem je ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
  1. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu dle platebních instrukcí Prodávajícího, zejména uvést variabilní symbol platby. V případě jakékoli bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží nebo před jeho osobním odběrem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  5. Prodávající vystaví Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny zboží prodejní doklad – fakturu, který mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pro-nehty.cz.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 6. Přeprava, dodání zboží a cena dopravy
  1. Objednávky jsou zasílány
   1. Přepravní službou PPL s.r.o.
   2. Přepravní službou Zásilkovna s.r.o.
  2. Doručení je možné na adresu nebo na výdejní místo
   1. Výdejní místa PPL (Parcel Shopy) – https://www.ppl.cz/co-jsou-vydejni-mista
   2. Výdejní místa a Z-BOXY Zásilkovna – https://www.zasilkovna.cz/pobocky
  3. Obsluhované oblasti jsou Česká republika a Slovensko
  4. V případě platby na dobírku je objednávka uhrazena v hotovosti nebo bezhotovostním stykem (platební kartou) při převzetí zboží
  5. Doběrečné na Slovensko je automaticky přepočteno na domácí měnu Zákazníka (EUR) aktuálním kurzem v den vytvoření objednávky

Ceník přepravného:

Typ službyCena dopravyDoba doručení
PPL Parcel Private99,-do 24h od odeslání
PPL Parcelshop79,-do 24h od odeslání
PPL Balík na Slovensko200,-do 3 dní od odeslání
Zásilkovna výdejní místa a Z-BOXY65,-do 3 dní od odeslání
Zásilkovna Doručení na adresu99,-do 7 dní od odeslání

Ceník doběrečného:

Typ službyCena dopravyPoznámka
Dobírka PPL Parcel Private a Parcel Shop40,-platba v hotovosti i kartou
Dobírka PPL Balík na Slovensko 50,-
Dobírka Zásilkovna výdejní místa a Z-BOXY20,- platba v hotovosti i kartou
Dobírka Zásilkovna Doručení na adresu30,- platba v hotovosti i kartou

Při objednávce v celkové výši nad 2500,- je dopravné zdarma.

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li jím vydány.